رای در خصوص شورای پول و اعتبار
   رای عدم ابطال ماده ۴ شورای پول و اعتبار