اهداف مدیریت

اهداف مدیریت:
مدیریت شهری یک فرایند است که در مجموع به یک نظام تصمیم گیری منجر خواهدشد،  میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت و مشروعیت و ساختار حقوقی واجتماعی و اقتصادی جامعه مورد نظر است. از نگاهی، این نوع مدیریت را می توان نوعی حکومت محلی و خودگردان برای جلب مشارکت پذیری مردم دانست که باعث سبک شدن بار دولت خواهد شد.
برای شناخت مفهوم مدیریت شهری، توجه به ترکیب  دو واژه مدیریت و شهر لازم است. مدیریت شامل هنر انجام کارها به وسیله دیگران است و  می توان آن را فرایند برنامه ریزی، سامان دهی، هدایت و کنترل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف تعریف شده دانست.
اما شهر مفهومی بسیار پیچیده و غامضی دارد. از سویی اشاره به نوعی زندگی و از سوی دیگر اشاره به سبکی از ساخت و ساز و ترکیب محیط های انسان ساخت با محیط های طبیعی است. در تعاریف ارائه شده از شهر، آستانه های جمعیتی، اشتغال غالب، خودگردانی عمومی و چگالی جمعیتی به چشم می خورد . البته بنا بر ملاحظات جغرافیایی و اجتماعی، تعاریف متفاوت از این نوع سکونتی بوجود آمده است.
ترکیب مدیریت و شهر نشان دهنده استقرار فرایند برنامه ریزی تا کنترل تمامی ابعاد مرتبط با شهر چه از نظر اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی است. وظیفه ای که با توجه به گستردگی میان سازمان ها و نهادهای مختلفی تقسیم شده است. در کشور ایران مدیریت شهری که به اداره امور شهری تقلیل یافته است . شامل شهرداری، شورای شهر، شهروندان و نهادهای جامعه مدنی است . اما حقیقت این مفهوم نشان از گستره بزرگتری از نهادهای دخیل در اداره شهرها است.

منبع : اداره کل امور حقوقی
۱۶۵۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است