شرح وظایف

 

مدیر کل

 • اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • بررسی حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و گزارش به مقام مافوق.
 • نظارت بر طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی.
 • نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و ابلاغیه های صادره از طرف شهرداری و مراجع قانونی و معرفی متخلفین و مستنکفین از مقررات شهرداری به مراجع ذی ربط.
 • مشاوره در انعقاد قراردادها و تنظیم متون حقوقی مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری.
 • رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری، مناطق، سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی.
 • پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی حوزه های مختلف شهرداری و سازمان های وابسته و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها.
 • ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر، بررسی جایگاه قانونی مصوبات شورا و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق.
 • حضور در نشست های قضایی و ایجاد هماهنگی لازم برای ایجاد وحدت رویه در محاکم قضایی.
 • نظارت بر گردآوری قوانین و مقررات مربوط به شهرداری و ایجاد بانک اطلاعاتی به روز قوانین و مقررات و اطلاع رسانی به واحدهای ذی ربط.
 • بررسی و مشاوره در امور حقوقی مربوط به پرونده های خاص بنا به درخواست و پیشنهاد کارشناسان حقوقی.
 • رسیدگی به اختلاف نظرهای حقوقی.
 • انجام سایر وظایف مربوطه از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 

اداره رسیدگی به دعاوی

 • اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت و کنترل پرونده های قضایی مرتبط با شهرداری.
 • نظارت و پیگیری کلیه مسائل مالی و ریالی امور حقوقی.
 • برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور حقوقی معاونت ها، مناطق و سازمان های وابسته.
 • نظارت و برنامه ریزی فعالیت های مربوط به کارشناسان حقوقی مناطق به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع شهرداری.
 • انجام سایر وظایف مربوطه از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 

اداره امور استعلام ها و تنظیم قوانین و مقررات

 • اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • بررسی، تنظیم، تأیید و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، طرح ها و یا مصوبات مورد نظر شهرداری.
 • پاسخ به استعلام های حقوقی سازمان های وابسته، مؤسسات و واحدهای تابعه شهرداری و پشتیبانی حقوقی آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسیر یا اجرای قوانین و مقررات.
 • بررسی و اظهار نظر نسبت به بخشنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط، نظام نامه ها و سایر مستندات تدوینی از طرف شهرداری و سازمان های وابسته و مؤسسات تابعه.
 • انجام امور مربوط به ابلاغ و اعلام قوانین لازم الاجرا و مصوبات و سایر مقررات اجرایی مربوط به حوزه ها و
  واحد های تابعه شهرداری.
 • بررسی و پاسخگویی به گزارش های مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و ... با هماهنگی واحدهای ذی ربط.
 • ارائه حمایت قضایی از کارکنان شهرداری با توجه به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376.
 • تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز مقامات مافوق و سایر مسئولین ذی ریط و اظهار نظر مشورتی در مورد کلیه مسائل حقوقی و قضایی شهرداری و سازمان های وابسته و مؤسسات تابعه.
 • گردآوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری و انتشار و انعکاس آنها به مراجع ذی ریط.
 • انجام سایر وظایف مربوطه از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 

اداره اجرای احکام

 • اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ابلاغ احکام صادره از کمیسیون های شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر.
 • نظارت بر لوایح تنظیمی توسط کارشناسان حقوقی و نیز مکاتبات انجام شده.
 • ارجاع درخواست های انجام شده از سایر حوزه های شهرداری به مشاور جهت تهیه دادخواست.
 • نظارت بر اوقات رسیدگی در دادگاه ها.
 • اخذ گزارشات پس از جلسات دادگاه از کارشناسان حقوقی.
 • طرح موضوعات اختلافی به شورای مشورتی.
 • انجام سایر وظایف مربوطه از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 
 
 

منبع : اداره کل امور حقوقی
۱۹۷۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است